Nivell A2

Segons el Marc Europeu comú de referència per a les llengües, l’assoliment d’aquest nivell fa que la persona sigui capaç d’entendre i expressar idees sobre temes més aviat propers amb certa facilitat.

A nivell de gramàtica i vocabulari, es té una idea clara sobre les estructures bàsiques de la llengua anglesa i també un bon domini del vocabulari bàsic.

La prova de referència d’aquest nivell que presenta Cambridge és el KET

Centre acreditat per Cambridge