Movers

Entre el nivell Starters i el Flyers, situem el Movers, un nivell que ja permet a l’alumne treballar de manera més interioritzada alguns dels aspectes de la llengua anglesa. En aquest punt, l’estudiant comença a tenir clares estructures gramaticals i com utilizar-les en exercicis i en situacions reals.

Es comencen a veure temps verbals en passat, es treballen verbs regulars i irregulars, comparatius, superlatius entre d’altres conceptes.